ข่าวสาร

HReasilyPro Release (Thailand) – 1 Apr 2024

We are thrilled to announce that HReasilyPro, the cutting-edge HR and payroll management solution, is now available for businesses in Thailand. HReasilyPro has recently unveiled a series of enhancements aimed at simplifying and optimizing processes for businesses operating in Thailand. These updates represent a significant step forward in empowering organizations with the tools they need to navigate the complexities of HR and payroll management in the Thai market.

Read More »

HReasilyPro Release – 29 Jan 2024

As part of our ongoing commitment to empowering businesses with advanced capabilities, we are proud to introduce the Singapore CPF Voluntary Contribution feature in HReasilyPro. This enhancement allows you to effortlessly handle CPF Voluntary Contributions for your employees in Singapore, offering increased flexibility and control over your payroll processes.

Read More »

HReasily Classic Product Updates – 22 Jan 2024

We are thrilled to announce the latest updates to HReasily Classic, reflecting our commitment to providing cutting-edge solutions for seamless HR and payroll management. In this release, we have focused on refining compliance features and introducing new capabilities to streamline your processes.

Read More »

HReasilyPro Release – 22 Jan 2024

HReasilyPro has rolled out a series of significant updates, catering to the unique needs of its users. The latest release introduces a comprehensive Philippines payroll system, a multi-currency feature, and the ability to securely send password-protected payslips via email.

Read More »

พาร์ทเนอร์ของเรา

ราคาเริ่มต้นเพียง 60 บาท ต่อคนต่อเดือน

พร้อมที่จะจัดการทรัพยากรบุคคลของคุณแล้วหรือยัง?

เริ่มทดลองใช้งานฟรีวันนี้เพื่อทำความรู้จักกับ HReasily มากขึ้น